Frodo Baggins

18 tekstów – auto­rem jest Fro­do Bag­gins.

Świat to wiel­ka za­gad­ka która zos­ta­je pojęta do­piero po śmier­ci [...] To wte­dy właśnie do­wiadu­jemy sie czy is­tnieje raj lub piekło [...] I na­wet ateis­ta ma cza­sem chwi­le zwątpienia [...] 

myśl
zebrała 103 fiszki • 6 czerwca 2010, 17:49

Przez całe życie jes­teśmy dziećmi [...] Na­wet jeśli o tym za­pomi­namy, ta cząstka dziec­ka ciągle jest w nas [...] 

myśl
zebrała 134 fiszki • 1 czerwca 2010, 21:12

Wyjątko­wy człowiek jest jak czte­rolis­tna ko­niczy­na [...].
Spo­tyka­ny rzad­ko, ale da­je wiele ra­dości i nadziei na szczęście [...]. 

myśl dnia z 18 grudnia 2012 roku
zebrała 214 fiszek • 30 maja 2010, 12:08

Mężczyz­na i Ko­bieta są jak dwie połówki jabłka [...] Obo­je poszu­kuja ideal­nej części, za­pomi­nając jed­nak że każdy owoc kiedyś zniszcze­je i zos­taną po nim je­dynie pes­tki [...]

In­ter­pre­tac­ja mo­jej myśli ; [...]

Mężczyz­na i Ko­bieta szu­kają par­tne­ra ideal­ne­go, za­pomi­nając o tym że nie ma ludzi ideal­nych, każdy kiedyś um­rze i po­zos­ta­na po nim je­dynie wspom­nienia [...] 

myśl
zebrała 118 fiszek • 29 maja 2010, 16:26

Człowiek sa­mot­ny i za­gubiony jest jak zwiędła róża [...] Tyl­ko nieliczni o wyjątko­wym ser­cu, pot­ra­fią dos­trzec jej piękno i spra­wić by róża zaczęła wy­puszczać no­we pąki [...] 

myśl
zebrała 80 fiszek • 28 maja 2010, 19:46

Miłość jest jak śle­piec na pus­ty­ni [...] Nie wiado­mo z której przyj­dzie stro­ny, ani do ko­go za­wita [...] 

myśl
zebrała 107 fiszek • 27 maja 2010, 20:54

Nie ma dru­giego życia po śmier­ci po­nieważ wiara jest wy­mysłem ludzi [...]
Są nie­szczęśli­wi i wma­wiają so­bie że gdy odejdą z te­go świata, tam będzie cze­kało na nich wie­czne szczęście [...] Niektórzy ludzie nie widzą różnic po­między fik­cją a rzeczy­wis­tością [...] 

myśl
zebrała 37 fiszek • 26 maja 2010, 18:42

W życiu nie można dzielić ludzi na dob­rych, lep­szych i naj­lep­szych, tyl­ko dla­tego że coś im się udało [...] Po każdej po­rażce trze­ba się pod­nieść i próbo­wać da­lej [...] Nie ma ludzi ideal­nych [...] 

myśl
zebrała 103 fiszki • 25 maja 2010, 11:04

To nie piękno świad­czy o war­tości człowieka, lecz cha­rak­ter i wza­jem­ne zro­zumienie [...] 

myśl
zebrała 130 fiszek • 24 maja 2010, 09:24

Jej twarz była piękna niczym blask księżyca, oczy mieniły się mi­liona­mi gwiazd, po­liczki były ru­miane niczym zorza po­lar­na, a jej słod­kie us­ta miały smak Dro­gi Mlecznej [...] Jej Miłość pochodząca z ser­ca, była niczym ko­meta, bar­dzo rzad­kim i pięknym zja­wis­kiem [...] jed­nak każda ko­meta kiedyś wy­gasa [...] 

myśl
zebrała 88 fiszek • 23 maja 2010, 09:39

Frodo Baggins

Jestem Sobą:))

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Frodo Baggins

Użytkownicy
E F G
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność